Vélemény
Kiemelt kép
Carlo Maria Viganò érsekdon Elvir Tabaković, Can.Reg.

Megjegyzés: Ez a cikk automatikusan gépi fordításban készült magyarra.

Resurrexi, et adhuc tecum sum.
Feltámadtam, és még mindig veletek vagyok. (138. zsoltár)

(LifeSiteNews) - Hæc dies, quam fecit dominus - Ez az a nap, amelyet az Úr teremtett. Ezek azok a szavak, amelyeket az isteni liturgia a húsvéti oktávában végig ismételni fog, hogy megünnepeljük Urunk Jézus Krisztus feltámadását, aki győzedelmeskedett a halál felett. Engedjék meg azonban, hogy egy lépést tegyek vissza, a nagyszombatig, vagyis addig a pillanatig, amikor a Megváltó teste élettelenül fekszik a sírban, és lelke leszáll a pokolba, hogy kiszabadítsa a limbóból azokat, akik az ősi törvény szerint haltak meg a megígért Messiást várva.

OLVASSA EL: Viganò érsek: Bident kiátkozottnak kell elismerni a "Transzneműek láthatóságának napja" nyilatkozat után

Egy héttel ezelőtt az Urat Izrael királyaként ünnepelték, és diadalmasan bevonult Jeruzsálembe. Néhány nappal később, amint megünnepelték a zsidó húsvétot, a templomőrök letartóztatták Őt, és egy kirakatperrel meggyőzték a római császári hatóságot, hogy végezzenek vele, amiért Istennek hirdette magát.

Elkísértük az Urat a praetoriumba; tanúi voltunk a tanítványok menekülésének, az apostolok tétlenségének, Péter megtagadásának. Láttuk Őt megostorozni és tövissel megkoronázni. Láttuk, hogy ki van téve a szanhedrin által felbujtott tömeg szidalmazásának és köpködésének. Követtük Őt a Golgotára vezető úton. Elmélkedtünk a keresztre feszítéséről, hallgattuk szavait a kereszten, hallottuk a kiáltást, amellyel meghalt. Láttuk, ahogy az ég elsötétül, a föld megremeg, a templom fátyla szétszakad. Gyászoltuk halálát és a keresztről való levételét a jámbor asszonyokkal és Szent Jánossal együtt.

Végül megfigyeltük a sírját lezáró követ és a templomőrökből álló őrséget, akik biztosították, hogy senki sem közelítheti meg, hogy ellopja a testét, és azt állítsa, hogy feltámadt a halálból. Minden már meg volt írva, meg volt jövendölve és előre meghirdetve.

A próféták szavai nem voltak elégségesek, annak ellenére, hogy a Megváltó legfájdalmasabb szenvedését és dicsőséges feltámadását egyaránt hirdették. Úgy tűnt, hogy mindennek vége, hogy minden hiábavaló: a hároméves nyilvános szolgálat, a csodák és gyógyulások minden reménye szertefoszlani látszott a szörnyű és gyalázatos halál kemény valóságával szemben, amely végleg véget vetett egy galileai ács fiának életének.

Ez áll előttünk az emberiség történetének e döntő szakaszában: egy olyan világ, amely évszázadokon át épített egy civilizációt - vagy inkább Civilizáció magát - Krisztus szavaira, elismerve Őt királyként, ahogyan a jeruzsálemi nép is tette, és most mégis, alig néhány nemzedék alatt megtagadja, megkínozza, a leghírhedtebb kínzásokkal megöli, és örökre el akarja temetni. És ha még nem értünk a végére ennek a passio Ecclesiæ - vagyis Krisztus szenvedésének beteljesedése az Ő tagjaiban, a misztikus testben - tudjuk, hogy ez mindenesetre hamarosan meg fog történni, mert a szolga nem magasabb rendű, mint a mester.

A mai világ tanúja volt a Szanhedrin manővereinek, amely három évszázad alatt elérte a Szent Egyház ellen azt, amit egykor három nap alatt az Alapítója ellen; ebbe a Szanhedrinbe nemcsak királyokat és fejedelmeket, hanem papokat és írástudókat is be tudtunk vonni, akik számára a megváltás olyan bitorlással fenyegetett, amely a saját vezetői által megtévesztett népnek ártott. "Ő [Pilátus] ugyanis jól tudta, hogy irigységből adták át neki [Jézust]". (Mt 27,18)

OLVASSA EL: Müller bíboros Tucker Carlsonnak: "Kereszténység nélkül a Nyugat semmi

Mindezt hitetlenkedve figyeljük, hogy újra megtörténhet, ezúttal az egész egyházi testületet érintve, és nem csak annak isteni fejét. Egyesek félelemmel, mert látják politikai felforgató programjuk kudarcát, mások megdöbbenve és képtelenek megérteni, hogyan válhatnak valóra az Úr szavai, amikor minden a legrosszabbtól való félelmet hagyja az embert. Néhányan azzal mutatkoznak meg, hogy az Urat személyes előnyszerzés lehetőségének tekintik, és ezért készek elárulni Őt. Mások továbbra is hisznek, látszólag minden értelem ellenére.

Látjuk, hogy a mai főpapok meghajolnak a világi hatalom előtt, leborulnak a globalizmus és a Földanya bálványai - az Új Világrend pokoli hasonmása - előtt, ugyanabból a félelemből, hogy elveszik tőlük a bitorolt hatalmat, hogy lelepleződnek hazugságaikban, csalásaikban. Az árulások, paráznaságok, perverziók, gyilkosságok és korrupció egy egész méltatlan és áruló politikai és vallási osztályt lepleznek le. És amit a botrányok napvilágra hoznak, az még mindig semmi ahhoz képest, amit hamarosan meg fogunk ismerni: egy elsüllyedt világ borzalmait, amelyben azok, akiknek Krisztus Király tekintélyét kellene gyakorolniuk a polgári szférában és Krisztus Főpapét a vallási szférában, valójában az ellenség imádói és szolgái, nem többek és nem kevesebbek, mint azok a papok, akiket az Úr megmutatott Ezékiel prófétának (Ez 8), a templom legmélyebb zugaiban elrejtőzve, Baál imádatára törekedve. Isten haragja ellenségeik büntető akcióján keresztül szabadul rájuk: tegnap Nabukodonozor vagy Antiochus Epifánész, Diocletianus vagy Julianus aposztata volt; ma a betolakodó iszlám hordái, a Black Lives Matter, az LMBT ideológia követői, az Új Világrend zsarnokai és a WHO. És ahogyan az Antikrisztus előfutárai azt hitték, hogy legyőzhetik Krisztust, és meghaltak, úgy az Antikrisztus szolgái és maga az Antikrisztus is meg fog halni, Isten jobbja által kiirtva.

Mennyi vér folyt! Hány ártatlan életnek vetettek véget, hány lélek veszett el örökre, hány szentet szakítottak el a Mennyből! De mennyi néma mártír van, mennyi ismeretlen megtérés, mennyi hősiesség van annyi névtelen emberben. És ezek közé nem hagyhatjuk ki az Egyház Doktorai - vagyis azok a püspökök, akik hűségesek maradtak az Úr tanításához - és a a nép tanítói, vagyis a katolikus igazság bajnokai az Antikrisztussal szemben. Igen, kedves barátaim és testvéreim, mert ezek is lesznek: "És a nép orvosai sok népet megvilágosítanak, és elesnek kard által, tűz által, fogság által és rablás által sok napon át" (Dán 11,33).

A Szentlélek ezt az orvosi címet - amely a munkával párosuló leleményesség méltányos jutalma - ugyanúgy és végtelen igazságossággal adja a szegény közembereknek, akiket hitük nagysága apostolokká változtatott. A keresztény igazságok rettenthetetlen apostolai: ők fogják azokat visszhangra bírni az irodákban, az üzletekben, az utcán, a vidéken, az interneten. Az Antikrisztus is gyűlölni fogja őket, zsarnoki királysága megteremtésének egyik legnagyobb akadályának fogja őket tekinteni, és kegyetlenül üldözni fogja őket; mert éppen akkor, amikor azt hiszi, hogy a szószékeket és a parlamenteket uralma alatt tartja, nekik is köszönhető lesz, ha a hit lángja nem alszik ki, és ha a szeretet tüze sok addig langyos szívet meggyújt.

Nézzünk körül: a sok förtelmes bűntény és a sok hazugság növekvő dühe sok lelket ébreszt fel, rázza fel őket álmosságukból, hogy hősies lelkekké váljanak, akik készen állnak az Úrért való harcra. És minél kegyetlenebb és kíméletlenebb lesz a harc a végső szakaszban, annál elszántabb és bátrabb lesz az ismeretlen és alázatos emberek bizonyságtétele.

OLVASSA EL: A teremtett lények nem lehetnek a teremtés forrása. Csak Isten lehet

Az egész emberiség e nagy nagypéntekén, amely most a végéhez közeledik, és a feltámadás győzelmének előjátékát jelenti, a tömeg obszcén kiáltásai és aljas kegyetlenségei megrémítenek bennünket, és azt gondoljuk, hogy minden elveszett, különösen, ha azt nézzük, hogy a "Hozsanna" kiáltások közül mennyi változott át a "feszítsd meg Őt" kiáltásokba. De nincs minden veszve, kedves testvéreim és nővéreim! Ellenkezőleg: ha eljutottunk Nagypéntekig, akkor tudjuk, hogy a nagyszombat csendje közeleg, amelyet hamarosan nem az ünnepi harangok hangja fog áttörni, hanem az ítélet harsonái, a dicsőséges Úr diadalmas visszatérése.

Kinek nyilatkozik meg először a Feltámadott Megváltó? Nem Heródesnek, nem Kajafásnak, nem Pilátusnak, akinek szintén jó leckét adhatott volna azzal, hogy hófehér köntösében káprázatosan megjelenik. Nem mutatja meg magát az apostoloknak, akik elmenekültek és még mindig a Cenákulumban rejtőzködnek. Nem mutatkozik meg Péternek, aki még mindig keservesen gyászolja tagadását.

Ehelyett Magdolnának mutatja meg magát, aki kezdetben kertésznek hiszi: egy olyan nőnek, akit az akkori világ mentalitása jelentéktelennek tartott volna, aki azonban a legszentebb Máriával és a jámbor asszonyokkal együtt elkísérte az Urat a Golgotára, és aki most a Szent Test megmosásával és bebalzsamozásával foglalkozott.

Legyen tehát a Megváltónak ez a Magdolna iránti figyelmessége ígéret az Ő visszatérésének dicsőséges napjára, amikor más névtelen katolikusok, akik hűségesek maradtak a szenvedés órájában, megérdemlik, hogy láthassák keleten felkelni az igazságosság Napját, aki soha le nem nyugszik. És így legyen.

+ Carlo Maria Viganò, Érsek

március 31, 2024
Dominica Paschatis, in Resurrectione Domini